Temmataanko väkivaltaisesti, tunkeudutaanko väkisin?

Olen ihmetellyt useasti raamatunkohtaa Matteuksen evankeliumista (11:12.) Mitä tarkoittaa jakeen ajatus/opetus, että temmataan väkivaltaisesti? Siis kuka tempaa vai ketkä tempaavat väkivalloin valtakunnan? Eikai tällä tarkoiteta että täällä maan päällä JO olisi ”Valtakunta”?

TAIVASTEN VALTAKUNTA, JOLLE JOHANNES RAIVASI TIETÄ

Puheena olevassa raamatunkohdassa Jeesus opettaa ihmisille Johannes Kastajasta: ”Totisesti minä sanon teille: ei ole vaimoista syntyneitten joukosta noussut suurempaa kuin Johannes Kastaja; mutta vähäisin taivasten valtakunnassa on suurempi kuin hän.” (Matt. 11:11). Johannes Kastaja on suurin profeetoista, sillä muut profeetat osoittivat kauemmaksi tulevaisuuteen. Mutta Johannes Kastaja sai julistaa, että luvattu Messias on jo ihmisten keskellä (Joh. 1:26).

Jeesus on tämä luvattu Messias. Hän tuli taivasten valtakunnan Kuninkaana. Niinpä hän lähetti myös opetuslapsensa julistamaan, että taivaallinen kuninkuus oli tullut heidän keskelleen: ”Ja missä kuljette, saarnatkaa ja sanokaa: ’Taivasten valtakunta on tullut lähelle’.” (Matt. 10:7). Johannes Kastaja on ollut tämän valtakunnan airut ja ja tienraivaaja (Matt. 11:10). Hän on murtanut esteet tieltä, jotta Kuningas voi saapua.

ONKO VALTAKUNTA HYÖKKÄYKSEN KOHTEENA, VAI TUNKEEKO SE ESIIN?

Niinpä Jeesus jatkaa puhettaan Johannekseen liittyen, ja tässä kohden käännän itse sana sanalta: ”Mutta Johannes Kastajan päivistä tähän asti taivasten valtakunta…” (Matt. 11:12). Kysymys koskee siis sitä, miten jakeen loppu tulisi ymmärtää ja kääntää suomeksi. Mitä taivasten valtakunta on tehnyt tai mitä sille on tehty Johanneksen päivistä tuohon Jeesuksen puheen hetkeen asti? Käännös riippuu ensiksikin kreikan verbistä biazetai, jonka perusmuoto (biazoo) tarkoittaa voimallista hyökkäystä tai tunkeutumista. Verbin muoto on käännöksessä avainasemassa. Se voi olla joko passiivi, jolloin taivasten valtakunta on tämän tunkeutumisen tai hyökkäyksen kohde, eikä aktiivinen tekijä. Toisaalta verbi voi olla mediumi, jolloin taivasten valtakunta on sekä tekijä että tekemisen kohde. Näiden kahden vaihtoehdon lisäksi pitää päättää onko tunkeutumisen/hyökkäämisen sävy positiivinen vai negatiivinen. Niinpä voimme kääntää, joko a) taivasten valtakunta on hyökkäyksen kohteena (passiivi, negatiivinen merkitys), b) taivasten valtakunta otetaan voimallisesti haltuun (passiivi, positiivinen merkitys) tai c) taivasten valtakunta tunkee itsensä esiin (mediumi).

Tämän jälkeen lause vielä jatkuu käyttäen samaa hyökkäämistä/tunkeutumista merkitsevää sanaa substantiivina: hyökkääjät/tunkeutujat tempaavat sen (taivasten valtakunnan) itselleen. Nyt voimme kääntää neljällä eri tavalla koko virkkeen: ”Mutta Johannes Kastajan päivistä tähän asti taivasten valtakunta a) on hyökkäyksen kohteena ja hyökkääjät tempaavat sen itselleen, b) otetaan voimallisesti haltuun ja ne, jotka ottavat haltuun tempaavat sen itselleen, c) tunkee itsensä esiin ja ne, jotka tunkeutuvat tempaavat sen itselleen, d) tunkee itsensä esiin ja väkivaltaiset tempaavat sen itselleen.

OTTAVATKO VASTUSTAJAT HALTUUNSA TAIVASTEN VALTAKUNNAN?

Kukin edellä esitetyistä käännösvaihtoehdoista voidaan nähdäkseni selittää evankeliumien kokonaisuudesta käsin aivan hyvin. Silti omassa tekstiyhteydessään vaihtoehdot a ja d tuntuvat huonoilta. Niiden mukaan vastustajat ottaisivatkin haltuun taivasten valtakunnan, josta Jeesus on juuri edellä sanonut, että pienimmät siinä ovat suurempia kuin Johannes Kastaja. Vastustajatko nyt hallitsisivat tätä Jeesusten vähäisten veljien valtakuntaa? Jatkon vertaus leikkivistä lapsista vielä näyttäisi alleviivaavan sitä, ettei Johanneksen ja Jeesuksen julistus saa vastustajia liikkeelle, niin että he lähtisivät ”leikkiin mukaan”. He eivät taistele vastaan, vaan ovat passiivisia. Vuoden 1992 käännös onkin huomannut d-kohdan mukaisen ongelman, ja lisännyt siihen selittävän sanan: ”jotkut yrittävät väkivalloin temmata sen itselleen.” Sanaa ”yrittää” ei ole alkutekstissä. Ajatus on varmaankin se, että kun Kastaja on nyt otettu kiinni, niin näin vastustajat yrittävät saada valtakunnan haltuunsa. Mutta koska mainittua sanaa ei ole säilyneissä käsikirjoituksissa, on tulkitseva lisäys ongelmallinen.

B ja c vaihtoehdoissa ajatus on keskenään saman tyyppinen: vastustajat eivät ota valtakuntaa itselleen. Sen saavat joko b) ne, jotka voimallisesti yrittävät saada sen haltuunsa tai c) ne, jotka ovat mukana tässä valtakunnan esiin murtautumisessa. B-vaihtoehdossa tosin on hassua se, että siinä Jeesus korostaisi Johanneksen tulossa tapahtuneen murroksen tuoneen ihmisille uuden vaatimuksen; olla hirveän innokas. Varmaankin ajasta riippumatta oli oltava innolla Jumalan valtakunnan puolella. Nyt kun valtakunnan ratkaiseva ilmestyminen on käsillä, olisi kenties olennaisempaa tunnistaa, mitä on tapahtumassa, että osaisi olla siinä mukana ja osallisena.

Ehdotan siis, että paras käännös olisi seuraavan kaltainen (vaihtoehto c:n mukaan hieman selittäen käännettynä): ”Johannes Kastajan päivistä tähän asti taivasten valtakunta tunkee itsensä esiin. Ja ne, jotka ovat tunkeutumassa, tempaavat sen itselleen.” Nähdäkseni näin tulee esiin tekstiyhteyteen sopiva ajatus, että Jumalan valtakunta on ratkaisevasti tullut esiin Johannesta seuranneen Jeesuksen myötä. Jotka ovat tässä Johanneksen ja nyt Jeesuksen oppilaiden joukossa ovat osalliset valtakunnasta. Myöhemmin Jeesus alleviivaa sitä, että fariseukset ja lainopettajat ovat huonosti hoitaneet Jumalan viinitarhaa. Niinpä se otetaan heiltä pois ja annetaan toisille (Matt. 21:43, 13:12, 25:29). Se annetaan näille, jotka ovat kuulleet Johanneksen ja Jeesuksen kutsun ja ovat heidän kanssaan olleet mukana valtakunnan esiin murtautumisessa.

LUUKKAAN EVANKELIUMIN RINNAKKAISKOHTA

Luukkaan evankeliumissa on myös kohta, jossa Jeesus puhuu Johannes Kastajan tulossa tapahtuneesta ratkaisevasta aikojen käännekohdasta. Hän puhuu jälleen valtakunnasta ja tunkeutumisesta, mutta asettaa sanansa hiukan eri tavalla. Jos oletamme, että tämän Luukkaan kohdan taustalla on sama Jeesuksen lausuma kuin edellisen Matteuksen kohdan taustalla, niin meidän tekee mieli harmonisoida kohdat. Jos oletamme, että Jeesus puhui samoista asioista monta kertaa, hiukan eri sanankääntein, niin voimme ajatella hänen asettaneen sanansa kerrasta riippuen jonkin verran eri tavoin.

”Laki ja profeetat olivat Johannekseen asti; siitä lähtien julistetaan Jumalan valtakuntaa, ja…” (Luuk. 16:16). Ajatus on siis sama siinä, että Laki ja profeetat osoittivat kohti Johanneksen myötä koittavaa aikakausien käännettä. Tämän käänteen myötä nyt julistetaan Jumalan valtakunnan ilmestymistä ja saapumista Jeesuksessa. Mutta sitten seuraa jälleen kaksi vaihtoehtoista tapaa kääntää edelläkin mainittu verbi biazetai. Riippuen ymmärrämmekö sen passiivissa vai mediumissa, kuuluu jatko: a) kukin tunkee itsensä sinne väkisin (mediumi) tai b) kutakin tungetaan / vaaditaan tulemaan sinne (passiivi).

Luukkaan evankeliumin yhteydessä kallistun jälkimmäisen vaihtoehdon kannalle, joka on valittu myös vuoden 1992 raamatunkäännökseen. Jeesus on kertonut pari lukua aiemmin vertauksen suurista pidoista, johon kutsutut eivät tulleetkaan. Kutsujen Herra haluaa kuitenkin talonsa täyteen: ”Herra sanoi palvelijalle: ’Mene teille ja aitovierille ja pakota heitä tulemaan sisälle, että minun taloni täyttyisi;” (Luuk. 14:23). Moni ei usko olevansa arvollinen Jumalan valtakuntaan, ja siksi on vaadittava tulemaan: sinä olet kelvollinen, Herra on sinut kutsunut, älä katso itseesi, vaan luota Kutsujaan.


Ulkoasu: Simo Santala | Wordpress kehitys: Juha Stenroos