Mitä ajatella Apostolien tekojen kohdasta 8:37?

Usein kuulee baptistista kastekäsitystä kannattavien opettavan, että kasteen edellytyksenä tulee olla sitä ennen tapahtunut uudestisyntyminen, eli vain uudestisyntyneen ihmisen voi kastaa. Itse kasteen merkitykseksi tällöin jää lähinnä se, että kasteessa ihminen tunnustaa uskoaan ihmisten ja Jumalan edessä. Kasteen ajatellaan siis olevan jotain, mitä ihminen tekee. Yhtenä yleisimmistä perusteluista tälle käsitykselle annetaan Apostolien tekojen kohta 8:37, jossa kerrotaan Filippoksen vastaus etiopialaisen hoviherran kysymykseen siitä, mikä estää kastamasta häntä: ”Filippos sanoi hänelle: ’Jos koko sydämestäsi uskot, se on mahdollista.’ Hoviherra vastasi: ’Minä uskon, että Jeesus Kristus on Jumalan Poika’.”

Vuoden 1938 raamatunkäännöksessä tätä jaetta ei esiinny lainkaan. Tämä johtuu siitä, että kyseinen jae puuttuu kaikista varhaisimmista sekä luotettavimmista Apostolien tekojen käsikirjoituksista. Apostolien teot löytyvät jo 200-, 300-, ja 400- luvulta olevista käsikirjoituksista, eikä yhdessäkään niistä kyseistä jaetta ole. Jae esiintyy ensimmäisen kerran vasta 500-luvulta peräisin olevassa käsikirjoituksessa ja muutamassa 900-1300-luvuille ajoitetuissa käsikirjoituksissa. Myös kaikkien muiden tekstin alkuperää selvittävien metodien avulla päästään samaan lopputulokseen: Jae ei selkeästikään ole kuulunut Luukkaan kirjoittamaan alkuperäiseen tekstiin, vaan on jonkun kopioitsijan hyvin myöhäinen lisäys. Luukkaan alkuperäistekstissä ei Filippos anna sanallista vastausta lainkaan hoviherran kysymykseen: ”Mikä estää kastamasta minua?”, vaan siirtyy suoraan kastamaan hoviherraa.

Voi olla mielenkiintoista pohtia, mitä jakeen kopioitsija on ajatellut pyhästä kasteesta ja sen suhteesta uskoon, mutta koska kyseinen jae ei ole osa Raamattua, ei se anna lainkaan valoa siihen kysymykseen, mitä Raamattu opettaa pyhästä kasteesta.

On tärkeä muistaa, että Raamattu ei ole ristiriitainen kirja. Raamattu ei missään opeta, että kasteen edellytyksenä täytyy olla ensin tapahtunut uudestisyntyminen, vaan sen sijaan Raamattu opettaa, että kaste vaikuttaa uudestisyntymän: ”Jos joku ei synny vedestä ja Hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan (Joh 3:5), ”Hän pelasti meidät, ei vanhurskaudessa tekemiemme tekojen ansiosta, vaan laupeutensa mukaan uudestisyntymisen peson ja Pyhän Hengen uudistuksen kautta (Tit 3:5). Jumala ei edellytä, että ihmisen pitäisi olla ensin pelastettu, ennen kuin hänet voi kastaa, vaan lupaa pelastaa kasteen kautta: ”vesi nyt teidätkin pelastaa, kasteena” (1. Piet 3:21). Jumala ei vaadi, että pitää tulla ensin puetuksi Kristuksen vanhurskaudella, ennen kuin voi kastaa, vaan kasteessa hän lupaa tuon puvun: ”Kaikki te, jotka olette Kristukseen kastetut, olette Kristuksen päällenne pukeneet (Gal 3:27)”. Uudestisyntyneellähän on synnit anteeksi, mutta Jumala ei edellytä, että ennen kastetta pitäisi olla saanut synnit anteeksi, vaan hän lupaa lahjoittaa kasteessa syntien anteeksiantamuksen. ”Nouse, huuda avuksi hänen nimeänsä ja anna kastaa itsesi ja pestä pois syntisi” (Apt. 22:16. Ks. myös Apt. 2:38). Kaste ei siis ole ihmisen tunnustautumisen teko Jumalalle, vaan Jumalan ylitsevuotavan armollinen teko ihmiselle.
Luukkaan tallettama kuvaus Filippoksen ja hoviherran kohtaamisesta kertoo, miten jo alusta lähtien kristilliseen evankeliumin julistamiseen on olennaisena osana kuulunut opetus kasteesta. Luukas kertoo Filippoksen vain julistaneen ”evankeliumia Jeesuksesta” (8:35), ja siihen on sisältynyt opetus kasteesta, koska tämä pelastusta janoava mies osasi heidän tullessaan veden ääreen kastamista pyytää.

Kts. lisää: Kaste


Ulkoasu: Simo Santala | Wordpress kehitys: Juha Stenroos